Hae gaes, welkam tu ma yutub cenel! Tudei am gonne tok ebaut ma kemra kenen ji sewen eks mark tu.. *kesurupan yutuber* Jadi kameraku SLR Nikon D3200, si